Müzayede Kuralları

Galeri Berlin, EFSA GROUP İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait resim, antika ve sanat galerisidir.

Galeri Berlin tarafından www.galeriberlin.com adresinde düzenlediğimiz online müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

Müzayedeye konan ürünler satıcıya aittir. Galeri Berlin, satıcı için aracıdır.

 1. Müzayedemizde satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

 

 1.  Online müzayedelerimize katılabilmek için www.galeriberlin.com adresinden, internet sitemize üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.

 

 1. Galeri Berlin satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için %10 +KDV’dir.

 

 1. Galeri Berlin’in düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler/ürünler satış öncesinde online katalog internet sayfamızda yayına girdikten itibaren Galeri Berlin’in, Selimiye Mahallesi, Hamam Sokak, No: 55/A Üsküdar- İSTANBUL adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri/ürünleri Galeri Berlin’in yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler. Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Yayına giren online müzayede ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. Galeri Berlin satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Galeri Berlin’den herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Çevrimiçi ortamda düzenlenen müzayedelerimizde her ne kadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır.

 

 1. Çevrimiçi müzayedelerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna tıklanarak yapılır. Müşteri internet sayfamızdaki müzayede sistemimize vermiş olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayedede çevrimiçi olarak satışa sunulan eser/ürün, Galeri Berlin tarafından belirlenen müzayede bitiş tarihi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.  Katılımcılar her bir eser/ürün için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, söz konusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri söz konusu eser/ürün ile ilgili artırmayı kazanmış olur. Bu süre tüm müşterilere aynı sistematik ile çalışmaktadır.

 

5.1 Galeri Berlin internet sitesi olan www.galeriberlin.com da yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Galeri Berlin, her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

 

 1. Galeri Berlin satışa çıkarılan bir eserin/ürünün başlangıç fiyatını muhammen (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkına sahiptir.

 

 1. Online müzayedelerimize katılabilmek için, müşterilerin internet sitemize üyelik esnasında oluşturduğu “password” (“şifre”)’yi kullanması gerekmektedir. “Password/şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşterinin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Password/şifre” sahibi müşteri kendisine ait “password/şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, Galeri Berlin’in hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 

 1. Galeri Berlin, verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs. gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

 1. Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin internet sayfasındaki sistemimize üyelik kayıtlarında yer alan adı, soyadı ve adrese Galeri Berlin (EFSA GROUP İç ve Dış Tic. Ltd. Şti) tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi, Galeri Berlin’in satıcı olduğu anlamına gelmez, Galeri Berlin satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.

 

 1. Müzayedede satılan her eser/ürün için Galeri Berlin’in Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin/ürünlerin toplam bedelini (Satış Bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs.) işbu Galeri Berlin Katılım Şartnamesi ‘ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, Galeri Berlin söz konusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu Galeri Berlin Katılım Şartnamesi ’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan son pey sahibi, Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser/ürün sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu” olarak anılacaktır), komisyonlara dair KDV’ler, Galeri Berlin’in uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Galeri Berlin’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

 

 1. Galeri Berlin’in online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Galeri Berlin’in elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.

 

 1. Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedel’ini tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı, Galeri Berlin’den satın almış olduğu eserleri/ürünleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedel’ini tümüyle ödemiş olması gerekmektedir. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Galeri Berlin (Efsa Group İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.) dilerse satış akdini feshe, %30 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Galeri Berlin (Efsa Group İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.) sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Galeri Berlin (Efsa Group İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.) yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

 

 1. Alıcı Toplam Alım Bedel’ini tümüyle ödedikten sonra satın aldığı eserleri/ürünleri Galeri Berlin adresinden kendi teslim alır. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere Galeri Berlin’in araçları ile ya da kargo firmaları aracılığıyla, satın alınan eserlerin/ürünlerin teslimatını talep edebilir. Bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi bir hasardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını ve nakliye masraflarını karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden Galeri Berlin sorumlu tutulamaz.

 

 1. Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser/ürün gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Galeri Berlin sorumlu tutulamaz.

 

 1. Galeri Berlin satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin ve özgünlük itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, Galeri Berlin’in satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep edenlere aittir.

 

 1. Galeri Berlin satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler)i/ürün(ler)i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)/ürün(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir.

 

 1. Şirket düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler)/ürün(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eser(ler)i/ürün(ler)i müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulamak hakkına sahiptir.

 

 1. Artırmada bulunup online müzayedelere katılan müşteriler Galeri Berlin’in elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu Galeri Berlin Katılım Şartnamesinde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin Galeri Berlin’in diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Yayına girmiş ve/veya başlamış online müzayedelerde yazım hataları olması Galeri Berlin’in açıkladığı düzeltmeler esas alınır.

 

 1. Galeri Berlin’in internet sitesinde ve dolayısıyla çevrimiçi ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf, Şirket’in izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

 

 1. Şirket’in çevrimiçi ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, yabancı para birimleri için müzayede bitimindeki güncel kur oranları baz alınacaktır, Galeri Berlin sorumlu tutulmayacaktır.

 

 1. Türkiye dışında ikamet eden alıcılar müzayedede ilgilendikleri eserlerin/ürünlerin Türkiye dışına çıkarılması ve bulundukları ülkeye girişi ile ilgili yasaları, vergileri ve nakliye dahil tüm maliyeti müzayedeye katılmadan önce incelemekle yükümlüdür. Alıcılar satın almış oldukları eserlerin yurtdışına çıkarılması ya da bulundukları ülkeye girişi ile ilgili karşılaştıkları yasal, vergisel, nakliye ve/veya maliyet sorunlardan Galeri Berlin’i sorumlu tutamaz, satın aldıklarını iade edemez.

 

 1. Müzayedeye katılarak 5.000TL (Beş bin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

 

 1. Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

 

 1. Çevrimiçi müzayedelerinde satışa sunulan eserlerle ilgili olarak müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakmak veya müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek isteyen satıcıların Galeri Berlin Rezerv Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Alıcıların çevrimiçi müzayedeyi takip etmesi tavsiye edilir. Müzayede öncesi rezerv fiyat bırakmak veya müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek Galeri Berlin tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakılarak ve/veya müzayede esnasında telefonla bildirilerek iletilen emirleri Galeri Berlin iyi niyet çerçevesinde ve emirlere uygun bir biçimde yürütmek için en iyi gayreti gösterir. Ancak Galeri Berlin bahse konu emirlerin iletimi ile ilgili olarak meydana gelebilecek ihmal veya hatadan veya telefon bağlantısının herhangi bir sebepten dolayı kurulamaması veya hattın kesilmesinden dolayı emirlerin yerine getirilememesinden ötürü sorumluluk kabul etmez. Rezerv fiyatını geçmeyen eserin satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kararı ise Galeri Berlin ve satıcının karşılıklı mutabakatı ile verilir.

 

 1. 18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. Galeri Berlin herhangi bir mazeret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca Galeri Berlin hakkında, Şirket’in satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

 

 1. Galeri Berlin internet sitesi sistemine üye olan ve çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu Galeri Berlin Katılım Şartnamesini tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

 

 1. İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.